این مقاله آموزشی نحوه انتقال اطلاعات مخاطبین از یک آیفون به آیفون دیگر را آموزش می دهد.